Δικαιώματα εργαζομένων: Τι ισχύει για την άδεια ειδικού σκοπού και τα δικαιολογητικά της

«Άδεια ειδικού σκοπού»: Οι υπάλληλοι με παιδιά από βρέφη έως Γ Γυμνασίου δικαιούνται «άδεια ειδικού σκοπού» με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν τεθεί στις ΠΝΠ και σε όλες τις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και για όσο διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά. Ο εργαζόμενος επιλέγει αν θα κάνει χρήση της άδειας αυτής. Στο διάστημα που κάνει χρήση της άδειας αυτής δεν υποχρεούνται να προσφέρει την εργασία του. Την άδεια μπορεί να λάβει ο υπάλληλος είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα είτε εκ περιτροπής με τον/την σύζυγο. Υπάρχει και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου αντί της άδειας ειδικού σκοπού.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός ευλόγου διαστήματος, ενώ για δικαιολογητικά που ο υπάλληλος δεν μπορεί να προσκομίσει για αντικειμενικούς λόγους (πχ για δικαιολογητικά που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά), προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση και υποχρεούται να φέρει τα δικαιολογητικά με τη λήξη των έκτακτων μέτρων ή με την έκδοσή τους.

Τη φόρμα της άδειας θα βρείτε εδώ: https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates?fbclid=IwAR00MxWCyFA6y7nfiTK0b3YaCQhjP1XXNDnGqQtfsWcEddvrMIM5CDbjAqs

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 12/3/2020

 « 2. Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων

Σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται  προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας για τον ανωτέρω σκοπό:

-οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και  

-η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση της εν λόγω ειδικής άδειας είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ειδικής άδειας απουσίας, θα υπολογίζουν την άδεια ανά τετραήμερο χρήσης, οπότε και η μία εκ των τεσσάρων συνολικά ημερών απουσίας θα αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός ανά τετραήμερο, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού:

Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι υπάλληλοι:

-ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας, όπου φοιτά το τέκνο τους και

-προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και τα προσκομίζουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες από πλευράς των υπαλλήλων του Δημοσίου δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων και σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει ήδη ενημερώσει στο παρελθόν για φορέα εκπαίδευσης, στον οποίο φοιτά το τέκνο του και προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας.

4. Περιπτώσεις και τρόπος χορήγησης της ειδικής άδειας:

Η ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής: με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής, η οποία για να 3 χαρακτηριστεί ως άδεια ειδικού σκοπού κατά τα ανωτέρω, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τεσσάρων ημερών ανά γονέα. Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων υπαλλήλων του Δημοσίου απασχολείται σε φορέα, του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία (π.χ. σχολεία) και δεν απασχολείται για το λόγο αυτό σε άλλη υπηρεσία δεν χορηγείται η ειδική άδεια.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως ή περί μη τροποποίησης του ωραρίου και του τρόπου οργάνωσης του χρόνου εργασίας κατά το άρθρο 4 της ίδιας ως άνω ΠΝΠ.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 4 της σχετικής ΠΝΠ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, αντίστοιχα θέματα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οπότε και οι Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 5 που αφορούν σε υπαλλήλους του Δημοσίου να ελέγξουν και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, κατά το μέρος που ο/η σύζυγος του υπαλλήλου του Δημοσίου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικά, σε περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/ της υπαλλήλου του Δημοσίου απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και έχει τροποποιηθεί το ωράριο εργασίας ή ο τρόπος οργάνωσης του χρόνου εργασίας του/της, στον/ στην υπάλληλο του Δημοσίου χορηγείται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως της αίτησης του/ της υπαλλήλου, η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου του άρθρου 5 της ΠΝΠ. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται κατ’ εξαίρεση μόνο εφόσον με βάση το αντικείμενο της υπηρεσίας και τα καθήκοντα που ασκεί, ο/η υπάλληλος δεν μπορεί να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου.

Εξυπακούεται ότι δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας ο υπάλληλος του Δημοσίου, του οποίου ο/η σύζυγος εργάζεται σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει, προκειμένου να είναι δυνατή η δικαιολογημένη κατά τα ανωτέρω χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, ο υπάλληλος του Δημοσίου να προσκομίζει κάθε σχετικό απαιτούμενο δικαιολογητικό από τον εργοδότη του/ της συζύγου που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας και σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του υπαλλήλου του Δημοσίου είναι ελεύθερος επαγγελματίας, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον υπάλληλο του Δημοσίου θα εξετάζεται κατά περίπτωση και βάσει προσκομιζόμενων από τον υπάλληλο του Δημοσίου δικαιολογητικών, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων να ασκηθεί από τον/την σύζυγο ελεύθερο επαγγελματία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

 Τα ως άνω αποτελούν κρίσιμα στοιχεία προκειμένου να τηρείται αφενός η νομιμότητα κατά τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και αφετέρου προκειμένου να πληρούται ο σκοπός χορήγησής της.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου που απασχολείται στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ, απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται αίτηση χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας, καθώς η φροντίδα των τέκνων δύναται να παρασχεθεί από τον γονέα που τελεί σε άδεια. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που η 4 σύζυγος απουσιάζει με άδεια μητρότητας, λόγω κυήσεως ή λοχείας, ο σύζυγος υπάλληλος του δημοσίου δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

δ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο γονέας, που δεν εργάζεται, νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι για τις διατάξεις της παρούσας ΠΝΠ ως σύζυγος ΑμεΑ κατά τα ανωτέρω είναι το άτομο που λόγω της αναπηρίας λαμβάνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού τα σχετικά δικαιολογητικά περί καταβολής του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή τέκνου γεννημένου εκτός γάμου την ειδική άδεια δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.

Η ίδια διευκόλυνση ισχύει και για γονείς τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας το επάγγελμα ή ο φορέας απασχόλησης του/ της συζύγου γονέα υπαλλήλου προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/3/2020

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δεδομένης της υφιστάμενης κρίσης, αλλά και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα δικαιολογημένης απουσίας ορισμένων υπαλλήλων με άδεια ειδικού σκοπού ή με ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της παρούσας και στο κεφάλαιο Δ΄ της ανωτέρω β σχετικής εγκυκλίου, η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων ή δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να κατατεθούν, δεν αναιρεί την γενικότερη υπέρτερου σκοπού υποχρέωση όλων για προάσπιση και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η οποία συναρτάται και από την ατομική υγεία του καθενός. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι ήδη πολλές υπηρεσίες έχουν περιορίσει τις ώρες προσέλευσης του κοινού, δεν είναι απαιτητή η προηγούμενη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την δικαιολόγηση της απουσίας συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων. Επί παραδείγματι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 περ.γ του άρθρου 5 της από 11-3-20 ΠΝΠ χορηγείται κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου δεν εργάζεται, αλλά είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η άμεση άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους εν λόγω υπαλλήλους όσο και η αξιοπιστία της διαδικασίας, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό web banking τρέχουσας πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ.

Εναλλακτικά, οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού απολογιστικά μετά την επάνοδο των υπαλλήλων στην υπηρεσία δύνανται με τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στο e-mail anapirika.epid@opeka.gr προκειμένου να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά η καταβολή επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. Σε περίπτωση που κατά τη διασταύρωση στοιχείων κατά τα ανωτέρω δεν βεβαιωθεί η καταβολή προνοιακού επιδόματος στον/στην σύζυγο του/της υπαλλήλου του Δημοσίου η απουσία του/της θα αποτελεί στο σύνολό της κανονική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη άδεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις για τη διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών.

Γενικότερα, και δεδομένης της ατομικής ευθύνης του καθενός κατά την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων, αλλά και της ευθύνης που απορρέει γενικότερα από την ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου, για οποιαδήποτε ειδική άδεια δεν αποδειχθεί τελικά ότι αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έκανε χρήση αυτής, θα ακολουθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οποιαδήποτε κατά νόμο απαιτούμενη ενέργεια προς τήρηση της αρχής της νομιμότητας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται εν εξελίξει διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων με την ανάπτυξη ειδικής προς τούτο εφαρμογής, για την οποία θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση.

(ΣΗΜ: Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ: https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates?fbclid=IwAR00MxWCyFA6y7nfiTK0b3YaCQhjP1XXNDnGqQtfsWcEddvrMIM5CDbjAqs)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/3/2020

Δ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που αφορούν στην άδεια ειδικού σκοπού καθώς και στην παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο ημερησίως μέχρι και 25% και συγκεκριμένα προστίθεται παρ.8, η οποία προβλέπει τα εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Βάσει των ως άνω διατάξεων και δεδομένου ότι η πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, αποδεικνύει ότι πέραν των τέκνων που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, άμεση φροντίδα απαιτείται και για τα βρέφη και νήπια, των οποίων η φροντίδα έχει ανατεθεί σε μέλη της οικογένειας και κυρίως σε γονείς ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα τέκνα αυτά λόγω κινδύνου διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η φροντίδα των ανήλικων τέκνων αποτελεί υποχρέωση, με τις προαναφερόμενες διατάξεις επεκτείνονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις και σε γονείς, των οποίων τα τέκνα δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά η φροντίδα των νηπίων έχει ανατεθεί κυρίως στους οικείους τους.

Διευκρινίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ εγκύκλιος).

Για τη χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων και εφόσον δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει η υπαγωγή τους στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/4/2020

Ε. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο του Πάσχα, οπότε και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή και κατά την περίοδο αυτή η χορήγηση της άδειας αυτής για την ταυτότητα του λόγου, για την οποία χορηγείται, ιδίως την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΠΝΠ ΕΔΩ https://eniaiosyppo.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *