Για την εκκαθάριση δαπανών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ στην Αττική, τα ασυμβίβαστα και τα προβλήματα που δημιουργεί το άρθρο 56 της ΠΝΠ 84/Α/13-4-2020

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020). Σύμφωνα με το άρθρο 56 «Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» της ανωτέρω ΠΝΠ, τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών και των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών (Μουσείων κλπ) της Αττικής –με ρητές εξαιρέσεις–υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, ως προς την οικονομική τους δραστηριότητα, και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών.

Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και καιρό: Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι συγκεκριμένες δαπάνες εκκαθαρίζονταν από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών (ΔΥΕΕ). Η αρμοδιότητα αυτή από 1/1/2020 πέρασε στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΟΑ, μαζί με πολλές δαπάνες που είχαν μείνει δυστυχώς ανεξόφλητες από την ΔΥΕΕ, χωρίς καμία ενίσχυση της ΓΔΟΥ σε προσωπικό, με αποτέλεσμα φόρτο εργασίας που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ΓΔΟΥ και στους συναδέλφους που κλήθηκαν, πλάι σε όλα τα άλλα τους καθήκοντα, να αναλάβουν και αυτό.

Με τη διάταξη της νέας ΠΝΠ, όμως, αντί να λύνονται τα προβλήματα, μάλλον εντείνονται! Τα εν λόγω Τμήματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ καλούνται να αναλάβουν αρμοδιότητες ελέγχου, ενταλματοποίησης, εκκαθάρισης κι έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους.

Παράλληλα, καλούνται να εκκαθαρίσουν και τις ανεξόφλητες δαπάνες του έτους 2019, δαπάνες δηλ. που δεν εκκαθαρίστηκαν από την ΔΥΕΕ Νομαρχίας Αθηνών. Δημιουργείται με βάση αυτή τη ρύθμιση το εξής παράδοξο: οι εισηγητές αυτών των δαπανών (π.χ. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης), που είχαν εισηγηθεί και προσυπογράψει αυτές τις δαπάνες, να καλούνται οι ίδιοι να τις εκκαθαρίσουν. Πρόκειται για μια ρύθμιση μη νόμιμη, από την οποία προκύπτει ασυμβίβαστο, καθώς σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ελεγκτικής, δεν μπορεί ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο (Εγκύκλιος 2/45897/0026/14-06-2017 ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του Ν. 4270/2014», Γ. Ασυμβίβαστα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών). Θυμίζουμε, ότι την επιχειρηματολογία περί «ελεγκτή κι ελεγχόμενου» η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ την έχει επικαλεστεί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν σε άσχετες περιπτώσεις για να δικαιολογήσει αυθαίρετες αποφάσεις της, ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση που πρέπει όντως να βρει εφαρμογή αυτή αρχή, η πολιτική ηγεσία πράττει το ακριβώς αντίθετο!

Επιπλέον, οι ασκούντες τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προμηθειών δεν δύνανται να εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και πληρωμής των δαπανών (εκκαθάριση δαπάνης/έκδοση τίτλου πληρωμής/εξόφληση), σύμφωνα με τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Κατόπιν των παραπάνω, τίθενται εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Είναι νόμιμο ο εισηγητής των δαπανών προμηθειών/υπηρεσιών του έτους 2019, να οριστεί εκκαθαριστής, να ελέγξει, να ενταλματοποιήσει και να εκκαθαρίσει τις ανεξόφλητες δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2019; Είναι δηλαδή νόμιμη η ιδιότητα του ελεγκτή εκεί όπου ο ελέγχων ταυτίζεται με το πρόσωπο που είχε εισηγηθεί και προσυπογράψει τις προμήθειες/δαπάνες; Σημειώνεται ότι αρκετές  υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες γεγονός που προκαλούσε ουσιαστικά προβλήματα στις διαδικασίες προμηθειών και εκκαθάρισης.
  2. Είναι νόμιμο να οριστούν όλοι οι Προϊστάμενοι (ανεξαρτήτως κλάδου) εκκαθαριστές και να υπάγονται στη ΓΔΟΥ; Για παράδειγμα λόγω της δραματικής υποστελέχωσης του ΥΠΠΟΑ σε αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόστηκαν, υπάρχουν Τμήματα με λιγότερα από 4 άτομα προσωπικό, καθώς και Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης που έχουν και την αρμοδιότητα της Τεχνικής Υποστήριξης, στα οποία προΐστανται συνάδελφοι του κλάδου των Μηχανικών. Σε μία περίπτωση στο αρμόδιο Τμήμα δεν υπάρχει κανένας υφιστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστών ή συναφούς κλάδου. Πώς γίνεται να γίνουν οι εκκαθαρίσεις δαπανών με αυτή την κατάσταση; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;
  3. Επιπλέον, από άποψη διοικητική και Οργανογράμματος, πώς γίνεται να υπάρχει «διπλή υπαγωγή» ενός Τμήματος σε δύο διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις;
  4. Γιατί φτάσαμε αρχές Μαΐου 2020, με απλήρωτες όλες τις δαπάνες των περιφερειακών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής, και καλούνται τώρα 5 μήνες μετά, να τις εκκαθαρίσουν τα λογιστήρια των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ενώ η επικείμενη αλλαγή στις αρχές του 2020 ήταν γνωστή μήνες πριν;

Τι έπραξε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ για να μη βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση;

5. Είναι προφανές ότι οι ανεξόφλητες δαπάνες του 2019 έπρεπε να είχαν ήδη τακτοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη για την μη τακτοποίησή τους θα γυρίσει ξανά στα Τμήματα των περιφερειακών υπηρεσιών, τα οποία όμως είχαν κάνει εγκαίρως όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τακτοποίηση αυτών των δαπανών, αλλά τώρα θα βρεθούν ξαφνικά να απολογούνται εκ νέου! Πως θα λυθεί το πρόβλημα με τους προμηθευτές οι οποίοι συνεχώς ενοχλούν τηλεφωνικώς τα λογιστήρια των περιφερειακών υπηρεσιών ζητώντας δίκαια από την πλευρά τους την εξόφληση των τιμολογίων τους;

6. Η διάταξη αυτή είναι προσωρινή, για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας (όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ) ή στόχο έχει να μονιμοποιηθεί και μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας; Είναι εν γνώσει του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ όλες αυτές οι ρυθμίσεις ή θα βρεθούν οι συνάδελφοι εκτεθειμένοι;

Είναι για όλους και όλες μας προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όχι μόνο λόγω του κορωνοϊού, αλλά κι εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων με πρόσχημα την πανδημία. Καλούνται συνάδελφοι και συναδέλφισσες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα, χωρίς καμιά εξειδίκευση και τεχνογνωσία ως υπάλληλοι δυο ταχυτήτων, καθώς θα ανήκουν στην ΓΔΟΥ όσον αφορά την εκκαθάριση και στην Υπηρεσία την οποία εργάζονται για τα υπόλοιπα υπηρεσιακά τους καθήκοντα τα οποία είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους, βάσει του Δημόσιου Λογιστικού. Οδηγούνται σαν πρόβατα επί σφαγή και εξιλαστήρια θύματα, έρμαια σε τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

Ο Σύλλογός μας, κρίνοντας με βάση το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, ζητά από την πολιτική ηγεσία άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που η ίδια, πρώτα με τις παραλείψεις της και μετά με τις αποφάσεις της, δημιούργησε:

  • Να μην ψηφιστεί ως νόμος η συγκεκριμένη διάταξη της ΠΝΠ.
  • Να μην εφαρμοστεί η παράνομη διάταξη για την εκκαθάριση των δαπανών του 2019 και να τροποποιηθεί άμεσα, πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου.
  • Να τροποποιηθεί η ΠΝΠ, πριν ψηφιστεί ως νόμος, με τρόπο που θα επιλύει το ζήτημα και δεν θα δημιουργεί ασυμβίβαστα και διοικητικά παράδοξα. Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και στις αρχές του 2021 για την εκκαθάριση δαπανών και των υπολοίπων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (της επαρχίας) και η όποια ρύθμιση θα πρέπει να είναι λειτουργική και για αυτές τις υπηρεσίες!
  • Την άμεση στελέχωση της ΓΔΟΥ και των περιφερειακών υπηρεσιών με το προσωπικό που απαιτείται κατά περίπτωση για τις εκκαθαρίσεις δαπανών.
  • Την άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών που έχουν κάτω από τέσσερα άτομα προσωπικό στο τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας, με άμεσες προσλήψεις στους σχετικούς κλάδους (Διοικητικού-Οικονομικού, Λογιστών), ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι υπηρεσίες απρόσκοπτα και οι συνάδελφοι να μην βρεθούν μπροστά σε ασυμβίβαστα κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων ζητά συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ για την επίλυση του ζητήματος αυτού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *