ΘΕΜΑ: Θέσεις και προτάσεις του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (…) και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Προς:

1. την Διαρκή  Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
2. τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου     

ΘΕΜΑ: Θέσεις και προτάσεις του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Σας κοινοποιούμε τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας επί του ανωτέρω συζητούμενου στη Βουλή Νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη μας τόσο τις προτεινόμενες διατάξεις όσο και την σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στην οποία, παρότι προτάθηκε, δεν έγινε δεκτή η παρουσία του Συλλόγου μας, ώστε να αναπτύξει τις θέσεις του δια των εκπροσώπων του.

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ο.Δ.Α.Π.)

Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Οργανισμού και αναβάθμισης της λειτουργίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) είναι αναντίρρητη. Το ΤΑΠΑ είναι Οργανισμός κομβικής σημασίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς μεταξύ άλλων διαχειρίζεται τα δημόσια έσοδα από τα εισιτήρια, τα πωλητήρια, τα αναψυκτήρια κ.ο.κ. των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την αναδιανομή των πόρων προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την προαγωγή του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στον πολιτιστικό πλούτο της χώρας.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αντικαθιστά τον απαρχαιωμένο ιδρυτικό νόμο του ΤΑΠΑ του 1977, διατηρώντας τόσο τη νομική μορφή του ΤΑΠΑ, μετονομαζόμενου πλέον σε ΟΔΑΠ, όσο και τον υποστηρικτικό του ρόλο στην εν γένει λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις, καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο προσωπικό των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, προώθηση του επιστημονικού έργου και των εκδόσεων, απόδοση διαθεσίμων στο ΥΠΠΟΑ, κάλυψη λειτουργικών αναγκών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων), όπως προσδιορίζονται αναλυτικά και στο άρθρο 2 του συζητούμενου νομοσχεδίου.

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ορισμένα σημεία που θα πρέπει να τροποποιηθούν, για την αποτελεσματικότερη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και της αποστολής του φορέα, την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του και την σαφέστερη και δίχως επικαλύψεις ή αστοχίες λειτουργία του.

 1. Στο άρθρο 3, εδαφ. α αναφέρεται: “Τα ακριβή αντίγραφα παράγονται στα εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π., με ίδια μέσα ή με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο…”. Δεδομένης αφενός της ανάγκης να διασφαλιστεί η πρόβλεψη του αρχαιολογικού νόμου (ν. 3028/2002, άρθρο 46) πως “το δικαίωμα παραγωγής ακριβών αντιγράφων των μνημείων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων” και αφετέρου της πρόβλεψης για επαρκή στελέχωση του αρμόδιου Τμήματος του ΟΔΑΠ, η διαζευκτική φράση “ή με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο” δημιουργεί προβληματισμό και προτείνουμε την απαλοιφή της.
 2. Στο άρθρο 4, παρ 3 αναφέρεται: “το πρόγραμμα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α153)". Από τη διατύπωση απουσιάζει η απαραίτητη αναφορά στις αρμόδιες Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, τις μόνες που μπορούν να διασφαλίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των μνημείων. Προτείνουμε την αναδιατύπωση του χορίου ως εξής: "το πρόγραμμα χρήσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., μετά από συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α 153)”
 3. Το άρθρο 5, παρ. 1. προβλέπει πως “Για την υποστήριξη της εκπλήρωσης των αναπτυξιακών σκοπών του Ο.Δ.Α.Π. με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., μπορεί να συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 4.”.
  Η δυνατότητα ίδρυσης, εντός του ΟΔΑΠ που είναι ΝΠΔΔ, ενός χωριστού ΝΠΙΔ με αντικείμενο τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς είναι γνωστή η διαχρονική προσπάθεια εκποίησης και ιδιωτικοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟΑ. Άλλωστε, δεν γίνεται ουδόλως κατανοητή μια τέτοια πρόβλεψη, δεδομένης και της σύστασης (άρθρα 19 και 26 του νομοσχεδίου) ειδικής Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Ζητούμε την απόσυρση της παρ. 1 του άρθρου 5, η οποία αν παραμείνει ως έχει θέτει εν αμφιβόλω τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των εσόδων στον συγκεκριμένο τομέα, τόσο των ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΔΑΠ όσο και του ΥΠΠΟΑ.
 4. Για την ευκρινέστερη αποτύπωση της αναγκαίας θεσμικής διασύνδεσης του ΟΠΑΔ με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ορθότερη εκπροσώπηση στο ΔΣ των εργαζομένων, το άρθρο 7 (Σύσταση και συγκρότηση Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.), παρ. 2. προτείνουμε να αναδιατυπωθεί ως εξής: “Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται με βάση το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4735/2020 (Α΄197). Δύο (2) εκ των λοιπών μελών είναι πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονική ή καλλιτεχνική γνώση ή επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Ο.Δ.Α.Π.. Στο Δ.Σ. μετέχει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ. Ένα (1) μέλος προέρχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο αυτού. Ένα (1) μέλος, υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Η μη έγκαιρη υπόδειξη των μελών από τα αρμόδια όργανα, εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή του σχετικού εγγράφου από τον Ο.Δ.Α.Π., δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ.”
 5. Το άρθρο 11, παρ. 3 προβλέπει πως για την υποβοήθηση του έργου του Πρόεδρου του ΔΣ “συστήνονται δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.”. Δεδομένου του πολυπρόσωπου νέου Οργανισμού με την πλειάδα οργανικών θέσεων, η υποβοήθηση του έργου του Προέδρου μπορεί κάλλιστα να γίνει από το προβλεπόμενο προσωπικό. Προτείνουμε την απαλοιφή της παρ. 3.
 6. Το άρθρο 14, περίπτωση ια΄ προβλέπει έσοδα “από εκθέσεις, αρχαιολογικά σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια και πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων που διοργανώνει ο Ο.Δ.Α.Π., το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τρίτοι, από την πιστοποίηση ιδιωτών κατασκευαστών απλών αντιγράφων εκθεμάτων μουσείων, από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, εργαστηριακών επισκέψεων, ξεναγήσεων, και από την ίδρυση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα”.
  Τα έσοδα του ΟΔΑΠ μπορούν να προέρχονται μόνο από εγκεκριμένες δραστηριότητες τρίτων φορέων και όχι του δημοσίου (ΟΔΑΠ, ΥΠΠΟΑ, αλλά και κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δημόσιων σχολείων και δημόσιων επιμορφωτικών φορέων όπως το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ), που προσφέρουν δωρεάν δημόσια μορφωτικά αγαθά.
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση της περίπτωσης ια’ ως εξής: “από εκθέσεις, αρχαιολογικά σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια και πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων που διοργανώνουν, μετά από έγκριση, φορείς εκτός δημοσίου τομέα, από την πιστοποίηση ιδιωτών κατασκευαστών απλών αντιγράφων εκθεμάτων μουσείων, από τη διοργάνωση από φορείς εκτός του δημοσίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, εργαστηριακών επισκέψεων, ξεναγήσεων, και από την ίδρυση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα”.
 7. Στο άρθρο 41 (Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταμένων) παρατηρείται, κατά περιπτώσεις, ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα προϊστάμενοι να προέρχονται από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, όπως λ.χ. ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής (παρ.2 περ. α) ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης

Οικονομικών Πόρων (παρ.4 περ. α), καταστρατηγώντας τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπου ρητά αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού δύνανται να επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των συναφών με το αντικείμενό τους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος. Προτείνουμε την αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά περίπτωση.

 1. Η παρ. 10 του άρθρου 43 (μεταβατικές διατάξεις) προβλέπει πως “Η δαπάνη που προβλέπεται στην περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 16 βαρύνει τον Ο.Δ.Α.Π. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οπότε και αναλαμβάνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού”. Η δαπάνη για την οποία γίνεται λόγος αφορά αμοιβές, επιδόματα ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται για την πέραν του πενθημέρου απασχόληση, την υπερωριακή απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, του προσωπικού φύλαξης και του προσωπικού καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που υπηρετεί σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η πρόβλεψη για διετή μόνο καταβολή από τον ΟΔΑΠ στους εργαζομένους που τα δικαιούνται των σχετικών αμοιβών/αποζημιώσεων και στη συνέχεια η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από το ΥΠΠΟΑ δεν έχει καμιά αιτιολόγηση και το μόνο βέβαιο είναι πως θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Ζητούμε την απόσυρση της παρ. 10 του άρθρου 43, όπως έχει ζητήσει και η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ).

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΒΡΑΝΑ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

Με βάση όσα διαμείφθηκαν κατά την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και ειδικά όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρίας «Αρχιπέλαγος» κ. Σηφουνάκης, ζητούμε, όπως και ο ίδιος ζήτησε, την απόσυρση του συνόλου των σχετικών με το «Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά» διατάξεων (άρθρα 46-56).

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ “ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ”

 1. Το άρθρο 59 του νομοσχεδίου, τροποποιεί την παρ. 12  του άρθρου 45 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/02, που αφορά τα Μουσεία, προσθέτοντας το εξής σημείο: “β. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, επιτρέπεται, για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους, η μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών μουσείου, τα οποία μπορεί να αποτελούν και μνημεία, προκειμένου να εκτεθούν σε μουσειακούς ή παρεμφερείς χώρους, ιδίως όταν η ονομασία του τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται με ή περιέχει εκείνη του εξάγοντος μουσείου και εκτίθενται μόνο δικές τους συλλογές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι της εξαγωγής, καθώς και η διάρκειά της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα πενήντα (50) έτη, δυνάμενη να ανανεωθεί άπαξ. Η παρ. 4 του άρθρου 34 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή”. Η προσθήκη αυτή, ακόμη και αν προτείνεται για την διευκόλυνση ενός ευγενούς σκοπού του Μουσείου Μπενάκη για έκθεση μέρους των συλλογών του στην Αυστραλία, όπως παρουσιάστηκε κατά την συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, είναι μια άκρως επικίνδυνη τροποποίηση που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου τόσο για ουσιαστικά γενικευμένη και μόνιμη (50+50=100 χρόνια!) εξαγωγή αρχαιοτήτων όσο και για νομιμοποίηση, με πλάγιο τρόπο, μουσείων και ιδρυμάτων της αλλοδαπής (όπως λ.χ. το Βρετανικό Μουσείο) που κατέχουν και εκθέτουν κλεμμένες ελληνικές αρχαιότητες. Θεωρούμε απαράδεκτη την προτεινόμενη ρύθμιση και ζητάμε να αποσυρθεί.
 1. Το άρθρο 60 τροποποιεί το άρθρο 73 του ν. 3028/2002 (Α’ 153), προσθέτοντας παρ. 8α, ως εξής: “8α. Η ιδιωτική μουσειακή συλλογή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 131086/4472/162/23.1.1952 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστά ενιαίο και αμετάβλητο σύνολο, το οποίο στεγάζεται στο Iστορικό Μουσείο Κρήτης και δεν επιτρέπεται η διάσπασή του¨.
  Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι άκρως προβληματική. Οι ιδιωτικές συλλογές είναι έτσι κι αλλιώς αδιάσπαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. Για ποιον λόγο λοιπόν έρχεται αυτή η διάταξη; Φοβούμαστε για να παγιωθεί και να διαιωνιστεί, φωτογραφικά και από το παράθυρο, η παρακαταθήκη στο Ίδρυμα χιλιάδων αρχαιοτήτων κυριότητας του ΥΠΠΟΑ, που θα εκτίθενται αποκλειστικά στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και όχι στα σχεδιαζόμενα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δημόσια/κρατικά μουσεία, όπως αυτό της Μεσσαράς. Ζητούμε την απόσυρση του άρθρου.

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

 1. Το άρθρο 66 εισηγείται να θεωρούνται απόρρητες και να εξαιρούνται όλων των προβλέψεων δημοσιότητας οι συμβάσεις υπηρεσιών μεταφοράς και ασφάλισης ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών. Παρότι συμμεριζόμαστε τους λόγους που οδηγούν σε αυτήν την πρόταση, κρίνουμε πως το άρθρο πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προβλέποντας, αντί την πλήρη εξαίρεση από κάθε έλεγχο, την πρόβλεψη κάποιων δικλείδων ασφαλείας ως προς τη λογοδοσία και τον έλεγχο της χρηστής διοίκηση, με την απαγόρευση λ.χ. της δημοσιοποίησης ορισμένων μόνο ευαίσθητων πληροφοριών ή με την πρόβλεψη εκ των υστέρων ελέγχου της νομιμότητας με ειδική διαδικασία.
 2. Το άρθρο 67 προβλέπει την παράταση προθεσμίας περάτωσης της εντελώς ιδιόμορφης και υβριδικής “εκκαθάρισης εν λειτουργία” του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έως την 31η.8.2021. Το άρθρο αυτό είναι εξόχως προβληματικό ως προς τη στόχευσή του στην διαιώνιση μιας κατάστασης που ελέγχεται από την ελληνική δικαιοσύνη με ανοιχτές μια σειρά από δικογραφίες. Ζητάμε το άρθρο να αποσυρθεί και να υλοποιηθούν άμεσα οι προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας τόσο για το πέρασμα του Βρεφονηπιακού/παιδικού Σταθμού των εργαζομένων του ΥΠΠΟ στην υπάρχουσα οργανωτική δομή του Υπουργείου όσο και για την κατάταξη του συνόλου του προσωπικού του Ταμείου στο ΥΠΠΟΑ.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
παρακαλούμε να εξετάσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας κατά την διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου τις παραπάνω παρατηρήσεις του Συλλόγου μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *